Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanun:

Azərbaycan Respublikasının əmlakın qiymətləndirilməsi fəaliyyəti “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” qanunla digər normativ aktlarda və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir.